Inzet AI groeit, maar governance loopt achter

Juniper voerde in samenwerking met Wakefield Research een wereldwijd onderzoek uit onder 700 senior managers die direct waren betrokken bij de planning of implementatie van AI- en machine learning (ML)-toepassingen. 201 van hen waren actief in Europa. Het onderzoek peilt het sentiment met betrekking tot de zakelijke waarde van AI-toepassingen, de volwassenheid van implementaties en de uitdagingen die er nog zijn.

Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat de meerderheid van alle bedrijven de proof of concept-fase achter zich heeft gelaten en AI inmiddels op bedrijfsbrede schaal inzet. Dit is te danken aan de door de coronacrisis versnelde digitale transformatie en de verbetering van op de markt verkrijgbare AI-oplossingen. Waar in 2021 slechts 6% van alle managers op C-niveau gebruik zei te maken van door AI ondersteunende oplossingen binnen hun organisatie (vanwege problemen op het gebied van technologie, vaardigheden en governance), gaf dit jaar maar liefst 63% van alle zakelijke besluitvormers aan dat ze hun doelstellingen voor de inzet van AI op zijn minst “grotendeels” hadden gerealiseerd.

Europese besluitvormers op AI- en ML-gebied bevestigen dat overzicht en grip op bedrijfsbrede schaal van cruciaal belang zijn voor een succesvolle inzet van deze technologie. 45% van hen is daarnaast van mening dat er meer moet worden gedaan om voor effectieve governance te zorgen naarmate AI wordt ingezet voor meer zakelijke toepassingen en aspecten van ons dagelijkse leven. 35% zag de beschikbaarheid van data als een eerste vereiste voor een effectieve inzet van AI binnen hun sector. Noord-Amerikaanse respondenten zagen de functionaliteit van AI-oplossingen als de belangrijkste succesfactor.

Slechts 9% van alle wereldwijde IT-managers (10% in Europa) vindt het beleid en de governance op AI-gebied binnen hun organisatie (zoals het aanstellen van een bedrijfsbrede AI-manager of het hanteren van verantwoorde AI-standaarden en -processen) “volledig volwassen”. Deze besluitvormers kennen tegelijkertijd meer prioriteit toe aan effectieve governance op AI-gebied. 95% is het eens met de stelling dat dit nodig is om aan de toekomstige wetgeving te kunnen voldoen, een stijging ten opzichte van 87% in 2021. Hoewel zakelijke leiders het belang van AI-governance erkennen en beleidsregels hanteren voor beheer, onderhoud en governance, is bijna de helft van alle respondenten (48%) van mening dat er meer moet worden gedaan om voor effectieve governance op AI-gebied te zorgen.

“De afgelopen jaren hebben veel Europese regeringen maatregelen getroffen voor het reguleren van de verzameling, het gebruik en het opslaan van data. Dit zette organisaties ertoe aan om een proactievere aanpak te hanteren van de interne governance op AI-gebied. Dat was nodig om aan de eisen van de wetgeving te voldoen en ervoor te zorgen dat ze hun AI-toepassingen op veilige wijze konden uitbreiden. Bedrijven definieerden uitgebreide beleidsregels voor AI- en data-governance om zich in te dekken tegen financiële verliezen en imagoschade. Naarmate het gebruik van AI toeneemt, zal er binnen het bedrijfsleven meer worden gedaan voor het waarborgen van effectieve governance en beveiliging van deze technologie,” zegt Laurence Pitt, global security strategist bij Juniper Networks.

Andere onderzoeksbevindingen zijn onder meer:

  • De onderzoeksresultaten wijzen erop dat de beschikbaarheid van moderne AI-tools en –infrastructuren de belangrijkste impact heeft op de inzet van AI door Europese organisaties (62%). Van alle bedrijven die AI binnen hun netwerk toepaste zei ruim 70% dat dit positieve gevolgen had voor de ervaring van eindgebruikers (75%) en die van netwerk- en IT-teams (74%).
  • Om de inzet van AI door hun personeel te vergroten hebben Europese organisaties hun inspanningen opgevoerd voor de ontwikkeling van een pijplijn van AI-talent door stageplekken aan te bieden en samenwerkingsverbanden met universiteiten aan te gaan (33%). Ruim de helft van alle Europese respondenten (51%) is daarnaast van plan om de komende 12 maanden hun bestaande kaders voor de training en ontwikkeling van werknemers uit te breiden met AI-vaardigheden (gebruik, beheer en ontwikkeling). Dit percentage ligt veel hoger dan in Noord-Amerika (31%).
  • Het inhuren van mensen met AI-kennis en -vaardigheden is een belangrijk aandachtspunt bij investeringen in een optimale inzet van AI. Europese IT-managers zien de volgende drie aspecten als hun belangrijkste investeringsgebieden: het inhuren van de juiste mensen voor de ontwikkeling en het beheer van AI-toepassingen (21%), het trainen van eindgebruikers om te zorgen voor effectieve interactie met AI-tools (22%) en verdere training van de AI-modellen (22%).
  • Ondanks de groeiende afhankelijkheid van AI denken IT-managers niet dat AI mensen zal vervangen. In plaats daarvan zal deze technologie werknemers tijd besparen, zodat zij hun focus kunnen richten op taken van strategische aard. Ruim de helft van alle Europese IT-managers (55%) zegt dat AI hun medewerkers in staat zal stellen om innovatiever te werk te gaan, hun loopbaanontwikkeling een impuls zal geven (54%) en hen in staat zal stellen om hun focus op de customer experience te richten (52%).
  • Bijna alle wereldwijde besluitvormers (95%) zijn het eens met de stelling dat cybersecurity van cruciaal belang is voor het waarborgen van een effectieve werking en bescherming van zakelijke AI-oplossingen. Het belang van cybersecurity voor een succesvolle inzet van AI is fors toegenomen. 29% zag dit als de belangrijkste succesfactor. In 2021 gold dat nog voor slechts 14% van alle respondenten.
  • Bijna alle Europese IT-managers (91%) zegt dat AI hen de komende 12 maanden zal helpen met het terugdringen van de risico’s en opvoeren van de kwaliteit ten aanzien van de IT-infrastructuur (21%), sales- en marketingactiviteiten (19%) en het netwerk/de cloud (18%) van hun organisatie. Deze bedrijfsaspecten bieden volgens hen het grootste potentieel om van de inzet van AI te profiteren.

“AI is ontwikkeld om taken net zo effectief uit te voeren als mensen dat doen, maar op een veel grotere schaal dankzij het gebruik van automatisering. Veel klanten van Juniper zetten cloudgebaseerde AI-oplossingen in voor het beheer van hun netwerken om voor een drastische reductie van het aantal support tickets te zorgen. IT-afdelingen kunnen op die manier hun focus richten op het verbeteren van de ervaring van eindgebruikers. Maar ondanks al deze voordelen moeten bedrijven zorgen voor verantwoord beheer en governance ten aanzien van het groeiende aantal AI-toepassingen. Dit is nodig om aan de eisen van de wet- en regelgeving te blijven voldoen en eventuele negatieve gevolgen van de inzet van AI tot een minimum te beperken. Zo hebben Europese toezichthouders bepaalde AI-toepassingen als risicovol aangemerkt en stellen daarom de eis van CE-certificering. De regelgeving op AI-gebied verandert snel. Zakelijke besluitvormers moeten AI-governance daarom tot een strategische prioriteit maken,” vertelt Bob Friday, chief AI officer bij Juniper Networks.
 
Raadpleeg het volledige rapport voor meer onderzoeksresultaten.